Предмет І Завдання Екології » Біологія

Елементи екології з'являються в працях зоологів, ботаніків, фізіологів, анатомів. Характерна риса цього періоду — відсутність свого понятійного апарату. Саме тому виникла думка створити відповідний grinchenko.org.ua посібник з екології. Під час його написання автори узагальнили свій багаторічний досвід викладання курсу «Екологія» на природничому факультеті Харківського державного педагогічного університету ім.

Іншими словами, - екологія вивчає сукупність живих організмів, які взаємодіють між собою, утворюючи із оточуючим середовищем певну єдність (тобто систему), в межах якої здійснюється процес трансформації енергії й органічної речовини. Екологія має багато визначень. Найчастіше тлумачать її як науку про взаємозв’язок живих організмів та середовища існування. Всере­дині XIX сторіччя, стало остаточно зрозумілим, що неможливо вивчати живі організми окремо від їхнього середовища існування.

екологія це наука яка вивчає

Рослини – це живі організми, які споживають органічні речовини, одержувані шляхом перетворення неорганічних речовин. Ці організми мають здатність до фотосинтезу – процес утворення органічних речовин з вуглекислого газу і води під впливом сонячного світла. Рослини складаються з щільних клітинних оболонок.

В основному сформувалося розуміння екології як самостійної, прогресуючої галузі біології. На думку методологів екології, наприклад В.Крисаченка, з 2-ої половини ХХ ст. Екологія розвивалась у напрямі перетворення у самостійну гілку природознавства. Водночас, дослідження взаємин людини з довкіллям стає однією з центральних проблем сучасної екології. Сьогодніекологія,в широкому значенні, визначається як комплексна інтегральна наука, яка досліджує навколишнє середовище (екосферу планети), його вплив на суспільство та зворотну реакцію природи на діяльність людства.

Екологодемографічний Стан Людства

Завдяки своїй унікальній тілесно-душевній організації вона спромоглася піднятися над світом тварин, стала суспільною особистістю, здатною планомірно і цілеспрямовано діяти, змінюючи навколишній світ, своє життя і власну сутність. Духовно-культурне панування над природою (одночасно із залежністю від неї) вирізняє людину з-поміж живих істот, робить її творцем свого життя, його матеріальних, духовних і культурних реалій. Крім того, людина здатна відокремлювати значуще, ціннісне від корисного, доцільного, функціонального, що збагачує особливим змістом її життя і форми взаємодії з довкіллям. Предметом дослідження екології є детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних, природно-антропогенних та антропогенних екосистем, з метою розробки теоретичних основ їх охорони. Тому, будь-яка зміна середовища існування є компетенцією екології. Проте високі темпи зростання населення на земній кулі, бурхливий розвиток промисловості, транспорту, будівництва супроводжувалися дедалі більшими обсягами споживання природних ресурсів.

Людина використовує тварин в якості їжі, робочої сили. До неживої природи відносяться атмосфера, гідросфера, літосфера; до живої рослини, тварини, мікроорганізми. Значне місце займають природоохоронні методи, які застосовують різні верстви населення.

Екологія Як Наука, Її Завдання Та Цілі Реферат

Соціальна екологія – це розділ науки, який вивчає взаємодію людської спільноти і природи. В даний момент ця наука формується в самостійну дисципліну, має своє поле досліджень, предмет і об’єкт вивчення. В даний час екологія розділилася на ряд наукових галузей і дисциплін , часом далеких від первісного розуміння екології як біологічної науки про відносини живих організмів з навколишнім середовищем. Завдання екології як науки, як твердить американський еколог Р.Ріклефс , полягає в тому, що людина повинна пізнавати закони й функції природи для того, щоб не підкорити її, а врегулювати взаємовідносини між природою й людиною. Це вчення про взаємовідносини живих організмів та їхніх угруповань між собою та з навколишнім середовищем.

Біологічні знання допомагають у боротьбі зі шкідниками та хворобами культурних рослин, паразитами тварин. Досягнення сучасної біології набули практичного застосування у промисловому біологічному синтезі амінокислот, кормових білків, ферментів, вітамінів, стимуляторів росту й засобів захисту рослин, інших необхідних речовин. Удосконалення світлового мікроскопа і техніки мікроскопічних досліджень до кінця XIX ст. Значно розширило пізнання тонкої структури клітини.

1 Предмет Вивчення Екології

Даля , який ввів у наукове використання термін «екотоп». Шелфорд розробили основи і методи дослідження угруповань живих організмів. Особливе місце в історії екології належить науковому доробку відомого природодослідника В. Вернадського - автора вчення про біосферу та ноосферу. Тінеманн за результатами гідробіологічних досліджень формує основи біоценології. Прогресивну роль в історії екології зіграло поняття «екосистема», яке запропонував англійський вчений А.

Філософські проблеми входять в предмет таких розділів екології, як соціальна екологія, інтелектуальна екологія, екологія культури, екологія духа. Тому логічним є рух думки від кваліфікування нового типу наукової раціональності в екології до постановки проблеми етичної відповідальності людини за сучасний стан довкілля. Дійсно, людина відповідає за те, що зробила з природою і власне з собою. Сучасний стан екології як науки за параметрами, які означені дослідниками, може кваліфікуватися як становлення постнекласичної науки.

Геоекологія або ландшафтна екологія вивчає особливості функціонування екологічних систем, в залежності від їх географічного положення. Предметом дослідження екології є детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних та створених людиною систем. Оточуюча нас жива природа не є безладним, випадковим поєднанням живих істот. Вона являє собою стійку організовану систему органічного світу, що склалася в процесі еволюції органічного світу.